<<<Anio³ek z piaskowca>>>

Kamienna rze¼ba anio³ek. Us³ugi rze¼biarskie w piaskowcu

Rze¼by na zamówienie, Wymiary wg. æyczenia

Pracownia Adamowicz