<<<Rze¼ba Bachus>>>

Rzygacz fontannowy przedstawiaj±cy g³owź Bachusa. P³askorze¼ba

Rze¼by na zamówienie, Wymiary wg. æyczenia

Pracownia Adamowicz